نگاه شما: شهر من خانه من

امیر محمد وهابی: این دو عکس در دو روز متفاوت در میدان فاطمی، کوچه مسجد نور گرفته شده و خانه یک انسان در این برف و بوران میباشد.