خصوصی‌سازی از مرز ۱۳۲ هزار میلیارد تومان گذشت

از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، بالغ بر ۱۳۲۰ هزار میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است. به گزارش تسنیم، از زمان
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 تا پایان پاییز امسال،
1320 هزار و 596 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده
است که از این میزان، 715 هزار و 306 میلیارد ریال در بورس انجام شده و
54.2 درصد کل واگذاریها را شامل می شود.
همچنین در این مدت 152 هزار و 58 میلیارد ریال سهم دولتی در فرابورس، 1859
میلیارد ریال از طریق مذاکره و 451 هزار و 373 میلیارد ریال از طریق
مزایده واگذار شده است که به ترتیب 11.5، 0.1 و 34.2 درصد کل واگذاریها را
دربر می گیرد.
این گزارش می افزاید: از 1320 هزار و 596 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار
شده از سال 84 تاکنون، 1265 هزار و 118 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 42
هزار و 105 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 13 هزار و 374 میلیارد ریال به
صورت ترجیحی واگذار شده است که به ترتیب 95.8، 3.2 و یک درصد واگذاریها را
شامل می شود.
افزون بر این؛ از این میزان واگذاری، 446 هزار و 258 میلیارد ریال مربوط
به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 874 هزار و 339 میلیارد ریال
مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده که به ترتیب 33.8 و 66.2
درصد کل واگذاریها این مدت است.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف است 100 درصد سهام
شرکتهای گروه یک واگذاریها و 80 درصد سهام شرکتهای گروه دو واگذاریها را به
بخش خصوصی واگذار کند.